Szkolny Klub Sportowy – widać pierwsze efekty programu MSiT

Aż 87% dzieci i młodzieży biorących udział w programie SKS ocenia, że ich zdrowie i sprawność poprawiły się w stosunku do zeszłego roku. Rozwój fizyczny uczestników SKS jest lepszy od przeciętnej wśród ich rówieśników, zaobserwowano też brak negatywnych zmian dotyczących masy ciała. Dzięki realizowanemu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programowi udaje się skutecznie odwrócić postępujące od wielu lat negatywne zmiany w sprawności młodych ludzi.

W 2017 r. reaktywowaliśmy program Szkolny Klub Sportowy. SKS to dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia wychowania fizycznego skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wyjaśnia minister sportu i turystyki Witold Bańka. Dodaje, że po niemal dwóch latach działalności programu można mówić o jego sukcesie. Na inicjatywę przeznaczono rekordowy budżet – niemal 55 mln zł tylko w ubiegłym roku. Dzięki tym środkom w treningach bierze udział aż 300 tys. uczniów trenujących w 16 tys. grup. W 2018 r. do programu dołączyło 10 tys. szkół i aż 15 tys. nauczycieli. Zrealizowano 650 tys. zajęć sportowych. SKS ma także ogromny zasięg terytorialny: obejmuje wszystkie powiaty i aż 93% gmin w Polsce.

Dzięki programowi nauczyciele wychowania fizycznego organizują dowolne zajęcia dodatkowe. Najczęściej wuefiści decydują się na gry zespołowe, lekkoatletykę i zajęcia ogólnorozwojowe, ale zdarzają się też szkoły, w których promowane są niszowe lub sezonowe sporty (np. narciarstwo czy siatkówka plażowa). Do grup SKS mogą należeć tylko uczniowie szkoły, w której klub został utworzony. Sześćdziesięciominutowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a grupa musi liczyć minimum 15 osób.

Program ma motywować do podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzież o mniejszej sprawności, osoby rzadko podejmujące aktywność, nienależące do klubów ani nieuczestniczące w żadnych dodatkowych zajęciach sportowych. Badania przeprowadzone po pierwszej edycji pokazały, że dla jednej trzeciej dzieci i młodzieży SKS to pierwsze pozalekcyjne zajęcia sportowe, w których biorą udział. Dzięki programowi wspierana jest także solidarność międzypokoleniowa. Do udziału w wydarzeniach organizowanych w szkołach zapraszani są rodzice, dziadkowie i młodsze rodzeństwo. Dzięki programowi odbywają się liczne konkursy dla uczestników, grup oraz nauczycieli prowadzących zajęcia.

W ramach programu uruchomiona została także platforma internetowa www.szkolnyklubsportowy.pl, na której znajduje się m.in. elektroniczny dziennik. Nauczyciel może w nim uzupełnić plan zajęć, wprowadzić wyniki testów sprawności fizycznej lub komunikować się z operatorami. Aby dołączyć do programu SKS, szkoła powinna się skontaktować z operatorem wojewódzkim i zgłosić chęć udziału w kolejnej edycji programu. Kontakt do operatorów można znaleźć na stronie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl.

– Naszym głównym celem jest promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Wiemy, że kształtowanie prawidłowych nawyków powinno się odbywać na każdym etapie rozwoju młodego człowieka, a szkoła jest do tego najlepszą przestrzenią – przekonuje minister Witold Bańka.


SKS – cele programu:

  • Kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  • Zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  • Tworzenie warunków do rozwoju sportowych talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.
  • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Źródło: www.msit.gov.pl